Polítiques editorials

Focus i abast

Estudis Escènics és la revista acadèmica de l'Institut de Teatre  de Barcelona; de les seves escoles superiors de teatre i dansa, dels seus programes de màster, postgrau o doctorat, i dels seus grups de recerca.

Creada el 1957, la revista acull treballs de recerca, reflexió i debat sobre les arts escèniques a Catalunya i el món. Com és lògic, l'evolució de la revista s'emmarca en l'evolució de la institució que la promou i de la pròpia societat, així com de les formes de producció editorial.  D'ençà de la seva aparició, doncs, la revista ha passat per diverses etapes.

Actualment i des de 2018, la revista és una de les publicacions acadèmiques de més recorregut en la seva especialitat, tant a Catalunya com a Espanya. Compta amb un Comitè Científic i amb un Consell de Redacció integrats per destacats especialistes a nivell internacional. Els articles d'Estudis Escènics estan sotmesos a doble revisió cega; la revista s'edita en format digital, fa servir l’Open Journal Systems, com a sistema d'administració i publicació (el qual facilita la posada en marxa d’una estratègia col·laborativa de generació de coneixement, compromesa amb la qualitat i el rigor científic) i es publica en accés obert.

A fi d’incentivar el debat, la recerca i l'intercanvi de coneixement sobre les arts escèniques, la revista organitza periòdicament simposis i jornades. La temàtica de cada simposi i jornada és fixat amb antelació pel Comitè Científic i el Consell de Redacció de la revista i es publica en un blog monogràfic vinculat a la revista. Les conferències del simposi, així com les comunicacions que s'hi exposen (arran d’una convocatòria pública prèvia) donen lloc a diversos articles que, sotmesos a valoració i a revisió, acaben conformant els dossiers monogràfics dels diversos números de la revista. D'altra banda, també s'accepten articles independents d'aquests dossiers.

 

Política de seccions

Articles Dossier

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Documents Dossier

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Altres Articles

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Altres documents

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Crónica

Desactivat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Teoria i anàlisi

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

L’avaluació és efectuada per experts externs i pel mètode de cegament doble. Tots els treballs enviats a Estudis Escènics s’avaluen d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica. En una primera fase, l’Equip de Redacció efectua una revisió general de la qualitat i adequació temàtica del treball, i pot rebutjar directament sense passar a avaluació externa aquells treballs amb una qualitat ostensiblement baixa o que no efectuïn cap contribució als àmbits temàtics de la revista. Per a aquesta primera revisió, l’Equip de Redacció pot requerir l’assistència, en cas que ho consideri necessari, dels membres del Consell de Redacció o del Consell Assessor. Les propostes de debats poden ser acceptades després de superar aquesta fase de filtre previ sense necessitat d’avaluació externa. Els articles que superin aquest primer filtre s’envien a dos avaluadors externs, especialistes en la matèria o en la línia de recerca de què es tracti. En cas que les avaluacions siguin discrepants, o que per qualsevol altre motiu ho consideri necessari, l’Equip de Redacció pot enviar el text a un tercer avaluador. Segons els informes dels avaluadors, l’Equip de Redacció pot prendre una de les decisions següents, que serà comunicada a l’autor:

• Publicable tal com està (o amb lleugeres modificacions).

• Publicable amb modificacions requerides i revisades per l’editor.

• No publicable.

 -----------------

Els avaluadors valoren en un qüestionari els punts següents, amb una valoració numèrica de l'1 al 5 i amb comentaris oberts en tots els punts. Els que tenen asterisc són obligatoris.

1) REDACCIÓ I LLENGUATGE. Estructura, claredat, sintaxi i ortografia. Terminologia i llenguatge adequats.*

2) TÍTOL. Adequació al contingut de l'article*

3) RESUM. Continguts i extensió adequats*

4) PARAULES CLAU. Idoneïtat i quantitat*

5) INTRODUCCIÓ. Extensió i continguts adequats

6) CONCLUSIONS. Extensió i continguts adequats 

7) ARXIUS COMPLEMENTARIS (imatges, taules, gràfics, etc.). Qualitat i adequació 

8) CITES, REFERÈNCIES I ENLLAÇOS. Menció completa de la font*

9) COMENTARIS GENERALS

 

 

 

Política d’accés obert

Estudis Escènics difon els seus continguts en accés obert, gratuït i amb possibilitat de reutilització, un cop publicats en l'edició digital de la revista: facilitar que la recerca estigui disponible a com més llocs millor facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

 

Declaració ética sobre publicació i males practiques

L’Institut del Teatre es compromet a promoure una conducta ètica en la publicació de la seva revista científica Estudis Escènics, i pren com a referència els principis publicats pel Committee on Publication Ethics (COPE) al Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (http://publicationethics.org).

Per aconseguir-ho l’Institut del Teatre considera imprescindible que totes les parts que participen en el procés d'edició de les seves revistes científiques —director, editor, avaluadors i autors— coneguin i acceptin els principis recollits en aquest codi, que, en essència, són els següents:

Director
Es compromet a:
• Fomentar la independencia editorial
• Respectar la privacitat
• Protegir la propietat intel·lectual
• Mantenir la integritat dels continguts publicats
• Publicar els continguts puntualment

Editor
Decisió sobre la publicació de treballs: l’editor de la revista, després de consultar el Consell de Redacció, es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles que arriben a la redacció, una vegada rebuts els dictàmens de dos avaluadors externs i, en cas de discrepàncies significatives entre tots dos, d’un tercer avaluador. Es compromet a seguir el mateix criteri per acceptar o rebutjar tots els articles d’acord amb l’originalitat, rellevància i claredat d’aquests. L’editor oferirà mecanismes per apel·lar decisions editorials davant del Consell de Redacció. Tanmateix, oferirà directrius completes i actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista.
No discriminació: l’editor examinarà els articles proposats sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen o ciutadania o l’orientació política dels autors.
Confidencialitat: l’editor i la resta del personal relacionat amb la revista es comprometen a no revelar informació sobre els articles rebuts a persones que no siguin el mateix autor i els avaluadors. Igualment garanteix que el procés es desenvoluparà de forma que es preservi l’anonimat dels revisors i dels autors en tots els casos.
Conflicte d’interessos i divulgació: l’editor es compromet a no utilitzar per als seus propis treballs d’investigació els resultats dels articles rebuts sense el consentiment explícit de l’autor.
Reconeixement d’errors: l’editor publicarà correccions, aclariments, retractacions i disculpes en cas que sigui necessari.
Qualitat: es demanarà l’opinió als autors, als revisors i al comitè editorial per tal de millorar el procés editorial.

Autors
Autoria del text: l’article proposat haurà d’estar signat pel seu autor i, si es dóna el cas, per qualsevol altra persona que hagi col·laborat de manera significativa en la planificació, organització, elaboració o processament de la investigació que es trobi en la base de l’article. En cas de coautoria, l’autor que envia el text ha de declarar explícitament que al treball apareixen els noms de tots els autors, que han donat la seva aprovació i consentiment a la versió final de l’article perquè sigui publicat en una revista de l’Institut del Teatre.
Responsabilitat: els autors es fan responsables del contingut del seu manuscrit.
Plagi i originalitat: els autors declaren que el treball enviat a la revista és original en totes i cadascuna de les seves parts i cita correctament totes les fonts emprades.
Accés i conservació de les dades: els autors dels articles hauran d’aclarir, a petició dels directors, les fonts o dades sobre les quals es basa la investigació; aquestes dades es conservaran durant un període de temps raonable després de la publicació i es podran donar a conèixer en cas que sigui necessari.
Publicacions múltiples, repetitives o en conflicte: l’autor no publicarà articles que exposin la mateixa investigació en més d’una revista de manera simultània.
Conflicte d’interessos i divulgació: els autors declaren explícitament que no existeix conflicte d’interessos que hagin condicionat els resultats de la investigació o les interpretacions que es proposen. També indicaran les fonts de finançament de la investigació, si es dóna el cas, com també el projecte en què s’emmarca l’article.
Errors en els articles publicats: en cas que un autor identifiqui un error o inexactitud rellevant en un article publicat, n’haurà d’informar els directors de la revista i proporcionar tota la informació necessària perquè facin les correccions oportunes.

Avaluadors
Revisió d’experts: s’adopta el sistema de revisió amb cegament doble, procediment que ajuda l’editor i el Consell de Redacció a prendre decisions sobre els articles rebuts a la redacció de la revista i que al mateix temps permet a l’autor millorar el seu treball.
Respecte als terminis: una vegada s’ha acceptat avaluar un article, els revisors respectaran els terminis establerts; en cas de no poder-los assumir hauran de comunicar-ho amb prou antelació als directors.
Confidencialitat: els articles sotmesos a revisió es consideren documents confidencials i, per tant, els avaluadors no podran discutir-los amb terceres persones sense el permís dels directors.
Objectivitat: la revisió es portarà a terme de manera objectiva; no es consideraran oportuns els judicis personals sobre l’autor i els revisors argumentaran les seves opinions sobre el treball de manera apropiada i justificada.
Indicacions bibliogràfiques: els avaluadors es comprometen a oferir dades bibliogràfiques precises d’obres importants per al tema de l’article que l’autor pugui haver omès; tanmateix, els avaluadors comunicaran als directors semblances o coincidències del text rebut amb altres obres, si es donés el cas.
Conflicte d’interessos i divulgació: qualsevol informació reservada que s’hagi obtingut en el procés d’avaluació serà considerada confidencial i no es podrà utilitzar per a finalitats personals; en cas que la revisió d’un article suposi un conflicte d’interessos de l’avaluador a causa de relacions de col·laboració o competència amb l’autor o amb la institució de la qual procedeix, l’avaluador rebutjarà la proposta de revisió.

 

Història de la publicació

Estudis Escènics és la revista acadèmica de l'Institut de Teatre i de les seves escoles superiors de teatre i dansa. Història:

1957: Apareix el primer número d’Estudios escénicos: Cuadernos del Instituto del Teatro, sota la direcció de Guillermo Díaz-Plaja. ISSN: 0423-4936.

1971: Al número 14 la direcció passa a mans de Xavier Fàbregas.

1974: Número 18, especial, dedicat a Pérez Galdós i dirigit per Ricardo Doménech.

1976: El número 21 és el darrer número de la revista en castellà.

1983: Es reprèn la revista, que passa a dir-se Estudis Escènics: Quaderns de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Redactadaen català, amb ISSN 0212-3819, i editada per Edicions 62. Neix amb una voluntat de periodicitat bianual.

1984: Consell de Redacció format per: Joan-Josep Abellan, Francesc Castells, Xavier Fàbregas, Guillem-Jordi Graells, Jaume Melendres i Josep Montanyès.

1985: Jordi Coca entra al consell de Redacció a la mort de Xavier Fàbregas.

1988: El número 29 és editat per Editorial Pòrtic.

1990: N’assumeix l'edició l'Institut del Teatre a partir del núm. 31.

2007: Després de 17 anys d'interrupció, surt el número 32, que incorpora les sigles EE a la capçalera. La direcció és assumida per Joan Casas i s'edita en català i castellà, amb un canvi de seccions important: estudi, quadern de dansa, dossier...

2009: El número 36 és dirigit conjuntament per Joan Casas i Alex Broch, i incorpora abstracts als articles també en anglès.

2013: Números 39-40. La revista es presenta també en format digital i és incorporada al portal RACO. La llengua dels articles es manté tal comes reben, sense traducció al català i/o al castellà. 

2015: Números 41-42: monogràfic dedicat al Congrés de la IFTR/FIRT a Barcelona, dirigit per Lluís Masgrau i Peya. Es el darrer número editat en paper. Nou ISSN per a la versió digital: 2385-362X. 

2018: Estudis escènics es refunda. Comença una nova etapa, com a revista acadèmica, marcada per l'edició exclusivament en format digital. Utilitza el programa OJS (Open Journal System) per gestionar-la, defineix un Consell de Redacció i un Comitè Científic estables i n’avalua els continguts mitjançant el sistema d'experts de doble anonimat. Director de la revista: Carles Batlle. Periodicitat: anual. Llengua dels articles: català o castellà i anglès.