Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Estudis Escènics. Quaderns de l'Institut del Teatre?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

 ESTUDIS ESCÈNICS - NORMES DE RECEPCIÓ D’ORIGINALS

 NORMES DE PUBLICACIÓ

 Les persones que enviïn articles per publicar a Estudis Escènics – Quaderns de l’Institut del Teatre han de seguir les normes següents:

 1. Els articles enviats han d'estar escrits en català, castellà o anglès. Els articles en anglès es traduiran al català. Els articles en català o castellà es traduiran a l’anglès. Estudis Escènics es fa càrrecs de les traduccions. Els originals també es publicaran. Els resums (abstracts) i les paraules clau (keywords) es publiquen en català, castellà i anglès.

 2. S'accepten dos tipus d'articles:

 • Articles secció «Articles». Aquesta secció està oberta tot l’any per rebre qualsevol tipus d’article sobre les arts escèniques en general (és a dir, en relació amb qualsevol etapa històrica, perspectiva crítica o disciplina involucrada). S’accepten tant treballs de caràcter teòric, com estudis crítics, històrics o de l’àmbit de la pedagogia.
 • Articles secció «Dossier». Per a cada número, Estudis Escènics proposa un o dos dossiers temàtics pel quals es fa una demanda d’articles específica. La seva formulació i període de recepció consta a la pestanya «Avisos» del portal de la revista.

 3. Els articles s'enviaran a través del portal estudisescenics.institutdelteatre.cat en format Rich Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc) a través del lloc web de la revista. No s’acceptarà cap altre mitjà d'enviament ni es mantindrà correspondència sobre els originals no enviats a través del portal o en altres formats.

 4. Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) que contingui el treball apareixeran inserits en el lloc del text que correspongui. A més, es lliuraran per separat com a arxiu addicional les il·lustracions o imatges en format JPEG o TIFF a 300 ppp i els gràfics editables en format OpenOffice Calc (ods) o Microsoft Excel (xls). Tots estaran numerats i titulats, se n’especificarà la font al peu, i s’hi farà referència explícita en el text. En cas d’afegir-hi imatges s’especificarà el copyright.

 5. Els treballs enviats seran inèdits. L'Equip de Redacció té la potestat d'acceptar o rebutjar un article.

 6. Els articles i propostes de debats aniran precedits d’un full de coberta en què s’especificarà la informació següent:

 • Títol.
 • Nom de l’autor. No s’acceptarà la inclusió de nous autors amb posterioritat al primer enviament. En cas que en tinguin, facilitaran el número d'identificació ORCID. Els qui no en tinguin encara, es poden registrar a http://orcid.org/ per obtenir-lo.
 • Filiació institucional: universitat o centre, departament o unitat, ciutat i país.
 • Adreça de correu electrònic. En el cas d'articles d'autoria múltiple, s'haurà d'especificar la persona que mantindrà la correspondència amb la revista.
 • Breu nota biogràfica (d'un màxim de 60 paraules) en què s’especifiquin les titulacions més altes obtingudes (i per quina universitat), la posició actual i les principals línies de recerca. Estudis Escènics podrà publicar aquesta nota biogràfica com a complement de la informació dels articles.

 7. El text dels articles anirà precedit de:

 • un resum d'una extensió màxima de 250 paraules, que exposarà clarament i concisament els objectius, la metodologia, els principals resultats i les conclusions del treball.
 • un llistat de les paraules clau, amb un màxim de 10.
 • L'autor pot proporcionar la traducció del resum i de les paraules clau a les altres llengües d'Estudis Escènics (català, castellà, anglès).

 8. Tots els articles se sotmeten a un procés de doble avaluació cega. Estudis Escènics es compromet a no facilitar cap dada que pugui identificar els autors durant el procés d'avaluació.

 9. Els articles tindran una extensió màxima de 50.000 caràcters amb espai, incloent-hi les notes al peu i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, les il·lustracions i els gràfics o taules.

 10. Notes a peu de pàgina. Les notes a peu de pàgina només contindran aclariments i comentaris, però no referències bibliogràfiques. Com a molt,  contindran la traducció a l’idioma de l’article d’una cita en idioma original.

 11. Cites: normes

Les citacions literals aniran entre cometes baixes i seguides de la corresponent referència entre parèntesis, que inclourà obligatòriament les pàgines citades; si sobrepassen les quatre línies, es transcriuran separadament del text principal, sense cometes, amb una sagnia més gran i una mida de lletra més petita.

 12. Cites: traducció

Les cites d’originals en anglès o llengües llatines, es mantenen en l’idioma original. Com a molt, l’autor de l’article pot optar per incloure a nota a peu de pàgina la seva traducció, si ho considera necessari. Les cites en la resta d’idiomes han de ser traduïdes a l’idioma de l’article.

 13. Cites: referències en el text

La referència inclourà el cognom de l'autor, l'any de l’edició original i l’any de la traducció o edició consultades. Si cal, es poden mencionar les pàgines de l’edició consultada. Quan en dues obres del mateix autor coincideixi l'any es distingiran amb lletres minúscules darrere de l'any. Si els autors són dos, se citaran els dos cognoms units per «;». Quan els autors siguin més de dos, se citarà el cognom del primer autor seguit d’et al., tot i que a la referència de la bibliografia final es puguin consignar tots els autors.

 Exemple referit a l’edició en castellà de Teatro post-dramático de Hans-Thies Lehmann:

 •  (Lehmann, 1999: 34-35; trad. 2013)

 Exemple inventat d'una segona publicació en un mateix any, d'un autor amb altres autors, d'una primera edició de fa molt de temps:

 •  (Ramellets et al., 1903b: 16; ed. 2016)

 14. La llista completa de referències bibliogràfiques se situarà al final del text, sota l’epígraf «Referències bibliogràfiques».

 Només s'hi inclouran els treballs que hagin estat citats en el text, i tots els treballs citats hauran de referenciar-se a la llista final.

 Totes les referències que tinguin DOI (Digital Object Identifier) l'inclouran al final.

S’obvien de la precisió de citar la data de l’obra original les obres d’autors clàssics i de publicacions literàries i generalistes (novel·les, poemes, filosofia, política, etc.)

 L'ordre serà alfabètic segons el cognom de l’autor. En cas de diverses referències d'un mateix autor/a, s'ordenaran cronològicament segons l'any de l’edició consultada. En cas de més d’una referència en un mateix any, es posarà una lletra alfabètica a continuació de l’any. S’aplicarà sagnia francesa a totes les referències.

 El format de les referències respectarà les normes següents:

a) Llibres: cognom de l'autor, nom de l’autor [el cognom en versaleta, el nom en rodona]. Títol en cursiva. Traductor i idioma original, títol original (any de publicació). Lloc de publicació: Editorial, any de publicació, pàgines [abreviació p.].

Exemple:

 • LEHMANN, Hans-Thies. Teatro post-dramático. Traducció de l’alemany de Diana González et al. Edició original: Postdramatisches Theater (1999). Murcia: CENDEAC, 2013.

b) Articles de revista, capítols de llibres o edició conjunta d’obres: Cognom de l’autor, Nom de l'autor [el cognom en versaleta, el nom en rodona]. «Títol del capítol». A: Títol del llibre [en el cas de revistes o diaris, no caldrà posar «A:»; vegeu el primer exemple]. Traductor i idioma original, títol original, any de publicació. Títol del llibre. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació, pàgines de l’article o capítol. Si cal indicar un número de revista que pertany a un volum concret, ho expressarem amb el format següent: III:3 (data), és a dir, tercer volum, tercer número de la revista i la data de publicació entre parèntesis al final.

 • SALGADO, Dani. «La direcció d’actors segons Stanislavski». Estudis Escènics núm. 32. Barcelona: Institut del Teatre, 2007, p. 11-43.
 • SANCHIS SINISTERRA, José. «Tareas de innovación dramatúrgica para el siglo XXI». A: Carles Batlle, Enric Gallén i Mònica Güell (eds.). Drama contemporani: renaixença o extinció?. Lleida/Barcelona/París: Punctum / Institut del Teatre / Universitat Pompeu Fabra / Université Paris-Sorbonne, 2016, p. 67-82.
 • GUAL, Adrià. «A propòsit dels ballets russos. Impressions». Edició original: 1917.  A: Carles Batlle i Enric Gallén (eds.): Teoria escènica. Lleida/Barcelona: Punctum / Institut del Teatre, 2016, p. 196-198.
 • KLEIST, Heinrich von. «El càntir trencat». Edició original: Der zerbrochne Krug (1803-1806). A: Feliu Formosa, (ed. i trad.). Teatre clàssic alemany. Barcelona: Institut del Teatre, 2011, p. 561-659.

 c) Consultes en webs. Cal precisar la data de consulta i l’url corresponent. Per exemple:


 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

 1. L'article no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista.
 2. El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice/LibreOffice, Microsoft Word o RTF.
 3. Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
 4. L'article està editat en un espaiat senzill, lletra de mida 12. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
 5. L'article compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Normes de recepció d'originals, que es troben a «Sobre la revista».
 6. Per tal de garantir una avaluació externa anònima, l'autor ha seguit les instruccions a Assegurar una avaluació anònima. Els articles de ressenyes o d'opinió estan exempts d'aquesta avaluació externa.
 

Avís de drets d'autor/a

L’autor/a ha de ser el titular dels drets de propietat intel·lectual dels textos, i garanteix la seva originalitat i el gaudi pacífic dels drets cedits. Així mateix, es responsabilitza que la seva tramesa no infringeix el copyright de cap persona. En el supòsit d’haver cedit prèviament els seus drets a tercers, declara que conserva el dret de publicació i difusió pel seu compte.

Amb el lliurament dels textos amb l’objectiu de ser publicats a la revista, els autors/es i titulars dels drets de propietat intel·lectual dels articles, excepte que s’indiqui el contrari, autoritzen la difusió de l’obra amb una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons, que permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l’obra i la creació d’obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials, amb reconeixement de l’autoria de l’obra original.

La llicència es pot consultar a https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. La icona és la següent:

 

Aquesta autorització es fa amb caràcter no exclusiu i de forma gratuïta i indefinida, amb la finalitat que l’Institut del Teatre, en el desenvolupament de les seves activitats pedagògiques, de recerca i de difusió cultural, realitzi la publicació de l’obra, en format digital o paper.

L’autor/a o titular del dret es reserva els drets d’explotació de la seva obra, que li permeten difondre els textos a altres plataformes o fer-ne una explotació comercial.

 

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.