No. 23 (1983)

					View No. 23 (1983)

El número 23 d'Estudis Escènics aplega els treballs en dos blocs diferents:

J. Carner-Ribalta, comissari de teatre de la Generalitat Republicana, recorda al cap de cinquanta anys alguns punts de la seva gestió; des dels Estats Units d’Amèrica, on mena una activitat teatral relacionada amb la investigació dels nous mitjans de comunicació, !'autor rememora aquell temps com «Un nou teatre en somni». Jordi Teixidor, a «Una frustració: la Proposició de Llei de Teatre», recull i explana la documentació que suscita al Parlament de Catalunya el fracassat intent del PSUC de presentar a debat un projecte de llei de teatre.

Aquests dos treballs constitueixen el bloc d'«Història», al qual segueix el bloc de «Crítica i anàlisi», amb els treballs següents: «Escenificar Labiche, elogi de l'apart», de Jaume Melendres; dramaturg, crític i director, Melendres ordena les seves impressions del teatre de Labiche i el situa dins el seu moment històric, però també el defineix des del punt de vista de la dramatúrgia. De Jaume Vidal Alcover publiquem, amb el títol «Josep M. de Sagarra, traductor», el text que llegí en la inauguració del curs de l'Institut del Teatre 1981-1982, on s'aborden per primera vegada alguns temes fonamentals per a comprendre l'obra sagarriana. Robert Marty, de la Universitat de Perpinyà, forma part d'un grup de semiòlegs d'aquella universitat que han estudiat l'aplicació de la semiologia al teatre; en el present treball, «Fenomenologia i semiótica del teatre», hom parteix de les propostes de Pierce, desenvolupades de manera rigorosa i original. Xavier Fàbregas, historiador i crític, amb «Futur de l'espectador davant l' espectacle», desenvolupa el tema de la intervenció de l'espectador davant les noves formes de comunicació.  

Published: 24-04-2020